La Llengua rifenya: Tutlayt tarifiyt

Couverture
Univ. Autònoma de Barcelona, 1998 - 200 pages
 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Table des matières

LA LLENGUA AMAZIGHA I ELS AMAZIGHS
13
EL SISTEMA VERBAL
29
Prefix verbal causatiu s fer fer una acció
43
Substantivació
44
UTILITZACIÓ DALGUNES PREPOSICIONS
45
UTILITZACIÓ DE CONJUNCIONS I RELACIONANTS
49
ALGUNES EXPRESSIONS RIFENYES
51
LÈXIC BÀSIC AMAZIGHCATALÀFRANCÈS PRIMERA PART LÈXIC BÀSIC PER ÀREES SEMÀNTIQUES
53
TREBALLS MANUALS I EINES TRAVAUX MANUELS ET OUTILS AMAHIL N UFUS
91
PROFESSIONS PROFESSIONS ISUDAR
95
POBLE I CIUTAT VILLAGE ET VILLE DCAR D TANDINT
97
JOCS I ESPORTS JEUX ET SPORTS IRAREN D ADDALEN
101
VIATGES VOYAGES ANIGI
103
EL VERB LE VERBE AMYAG
105
VERBS DACCIÓ SIMPLE VERBES DACTION İMYAGEN N TIGAWT
109
VERBS DE FUNCIONS VERBES DE FONCTION IMYAGEN N TISGHENIN
113

PERSONES I PARENTIU PERSONNES ET PARENTÉ ATARRAS D TARRAWT NES
57
QUALITATS I ESTATS PERSONES QUALITÉ ET ÉTATS PERSONNES IMERKIDEN D IDDADEN
61
TEMPS CRONOLÒGIC TEMPS CHRONOLOGIQUE AKUD
63
NOMBRES I HORES NOMBRES ET HEURE IMDANEN D USRAG
67
MATÈRIES I COLORS MATIÈRES ET COULEURS TANGAWIN D INITEN
71
NATURA I CLIMA NATURE ET CLIMAT AGAMA D ANZEWI
73
ANIMALS ANIMAUX RMAR
77
MENJAR ALIMENTATION MACCA
81
CUINA I ÀPATS CUISINE ET REPAS TAGHARGHART
85
VESTIT VÊTEMENTS ARRUD
87
CASA MAISON TADDART
89
VERBS DE COMUNICACIÓ VERBES DE COMMUNICATION IMYAGEN N TAMEYAWAT
115
VERBS DE REFLEXIÓ I SENTIMENTS VERBES DE REFLEXION ET DE SENTIMENTS IMYAGEN N AKREBBET D TUFERAYT
117
VERBS DE PERTINENÇA VERBES DE POSSESSION IMYAGEN N TAMILIT
119
VERBS DE MOVIMENT COMPLEX VERBES DE MOUVEMENT IMYAGEN N AMUSSU
121
VERBS DACTIVITATS CASOLANES VERBES DACTIVITÉS DU FOYER IMYAGEN N IRMAD N TADDART
123
VERBS DACTIVITATS LABORALS VERBES DACTIVITÉS PROFESSIONNELLES IMYAGEN N IRMAD N AMAHAR
125
ADJECTIUS ADJECTIFS IRBIBEN
127
IRBIBEN N UTARRAS
131
ÍNDEX GENERAL CATALÀFRANCÈS
175
ÍNDEX COMPLEMENTARI FRANCÈSCATALÀ
191

Informations bibliographiques